skip to Main Content

Resultaten en de toekomst

Het SPAT project heeft de afgelopen twaalf jaar een grote impact gehad op het leven van kinderen met een handicap in Ethiopië. Het was in Ethiopië allerminst gebruikelijk dat kinderen met een handicap konden sporten, laat staan dat mensen met een handicap sportleraar konden worden. Hier heeft het SPAT project verandering in gebracht. 

Het project heeft door de jaren heen tientallen mensen met een handicap in dienst gehad als sportleraar, en gemiddeld tweeduizend kinderen per week bereikt. Hiermee is een hele generatie kinderen met een handicap opgegroeid mét sport en bewegen. Uit de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met de betrokkenen blijkt dat dit een grote impact heeft gehad op hun levens. Menig persoon met een handicap die als kind met het SPAT project in aanraking is gekomen, geeft aan dat dit van grote waarde is geweest voor zijn ontwikkeling. Het heeft bijgedragen aan het creëren van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. In veel gevallen heeft het de betreffende personen geholpen bij het creëren van kansen op werk en inkomen en het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Wij zijn financiële middelen aan het werven om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen naar de effecten van het SPAT project. Wij hopen de komende jaren hier meer aandacht aan te kunnen besteden. Maar op basis van de vele voorbeelden die wij dagelijks zien staat de maatschappelijke waarde van dit project voor ons buiten kijf.

In 2021 bestaat het SPAT project twaalf jaar, en het is onze missie om het project ook de komende twaalf jaar voort te laten bestaan. In Ethiopië willen we uitbreiden naar meer rurale gebieden buiten Addis Ababa, en in Kenia willen we een impact realiseren in de hele regio Kwale.

De kernpunten van onze visie voor de komende jaren zijn:

Sportles aan kinderen met én zonder handicap

Wij willen blijven voorzien in sportactiviteiten aan kinderen met een handicap door sportleraren die zelf ook een handicap hebben. Maar daarnaast willen wij ook uitbreiden naar het reguliere onderwijs. Wij zijn van mening dat de SPATs prima aan de slag kunnen als sportleraar op reguliere scholen, en dat dit in grote mate zal bijdragen aan het creëren van positieve beeldvorming ten aanzien van het hebben van een handicap.

Senior SPAT / Junior SPAT

Het huidige SPAT team in Ethiopië heeft al meer dan tien jaar werkervaring. Wij willen hun ervaring aanwenden om bij te dragen aan het opleiden van een nieuwe generatie SPATs. In 2019 en 2020 zijn Ethiopische SPATs al begonnen met het opleiden van nieuwe SPATs in Kenia, tot grote tevredenheid. De komende jaren willen wij de functie Senior SPAT introduceren die naast het geven van sportlessen ook gericht zal zijn op het zijn van een leraar en mentor voor de nieuwe generatie.

Duurzaamheid

Wij willen de duurzaamheid van het project verbeteren door meer aandacht te geven aan een succesvolle doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Tot nu toe lukt dat slechts mondjesmaat. Onder meer door het bieden van formele educatie met diploma’s die lokaal erkend worden, en actieve begeleiding, gaan wij ons inzetten om meer SPATs te kunnen laten doorstromen naar betaalde banen elders. Ook moet de financiering duurzaam zijn. De uitvoerende partners moeten ten minste 50% va de financiering zelf regelen via lokale netwerken of inkomsten die zij zelf genereren. Wij bieden begeleiding en ondersteuning hierin, en hebben al bewezen hierin succesvol te kunnen zijn.

Doneren kan hier

Het is onze missie om de impact van SPAT project duurzamer te maken en te verbreden de komende jaren. Help mee om deze visie te realiseren!

Back To Top